Viestinta ilmakuva paimion parantola

Viestinnän merkitys korostuu kaavoitus- ja rakennushankkeissa. Tuotamme napakasti toimitettuja ja visuaalisesti hallittuja raportteja eri formaateissa. Tuotamme sisältöä suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi.

Kulttuuriympäristö- & konsulttipalvelut

inventointi rakennushistoriaselvitys

Tuotamme kiinteistökehittäjien tarpeisiin mitoitettuja täsmäpalveluita. Erikoisalaamme ovat rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitykset sekä muu konsultointi vaativissa kiinteistöhankkeissa. Kohteena on usein korjattava arvokiinteistö tai arkeologista tutkimusta edellyttävä, kehitettävä alue. Ominaispiirteiden ja historiallisten arvojen tunnistaminen antaa pohjaa muutoshankkeille ja kohteen profiilin nostamiselle.

Rakennushistoriaselvitykset

Ra­ken­nus­his­to­ria­sel­vi­tys antaa ko­ko­var­ta­lo­ku­van kiin­teis­tös­tä. Se koh­dis­tuu tyy­pil­li­ses­ti suo­jel­tuun kiin­teis­töön, jossa on al­ka­mas­sa muu­tos­han­ke. Sel­vi­tyk­sen tu­lok­set pal­ve­le­vat ra­ken­nus­suun­nit­te­li­joi­ta ja kaa­va­muu­tos­ten ha­ke­mis­ta.

Käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tos on usein im­puls­si­na ra­ken­nus­his­to­ria­sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­sel­le. Ra­ken­nus­his­to­rial­li­nen sel­vi­tys tuot­taa uutta tie­toa van­han ra­ken­nuk­sen käy­tön vai­heis­ta ja sen so­vel­tu­vuu­des­ta uusiin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Selvityksen perusteella on mahdollista arvioida kohteen suojelutarvetta ja suojelun kohdistumista, mikä on tarpeellista esimerkiksi asemakaavaa muutettaessa.

Vaa­ti­vis­sa kor­jaus­hank­keis­sa ra­ken­nus­his­to­ria­sel­vi­tys on syytä laa­tia vii­meis­tään han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Ra­ken­nus­his­to­ria­sel­vi­tys on syytä tehdä myös, kun kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sia mahdollisesti ar­vo­ja omaa­va ra­ken­nus ha­lu­taan pur­kaa. Sil­loin sel­vi­tyk­sen teh­tä­vä­nä on pait­si tuottaa tietoa kohteen arviointia varten, myös do­ku­men­toi­da ny­ky­ti­lan­ne, joka on saattaa olla ka­toa­mas­sa.

Rakennushistoriaselvitys voi toimia strategisena työkaluna kiinteistönkehityshankkeissa. Selvityksen tuloksena tuotamme kohteelle tarinan, joka perustuu aidosti kohteen vaiheisiin. Kiinnostavat tarinat myyvät ja niiden varaan voi rakentaa kehityskohteen uutta profiilia.

Tuo­tam­me kor­kea­laa­tui­sia pai­no­tuot­tei­ta, jotka ovat am­mat­ti­graa­fi­kon tait­ta­mia ja koh­teen tyy­liin so­vi­tet­tu­ja. Voim­me tuot­taa ra­ken­nus­his­to­ria­sel­vi­tyk­sen myös verkko­si­vu­na, jol­loin se on aina hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja pal­ve­lee kiin­teis­tön tun­ne­tuk­si te­ke­mis­tä.

Kulttuuriympäristöselvitykset

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö­sel­vi­tyk­set pal­ve­le­vat tyy­pil­li­ses­ti laa­jo­ja kaa­voi­tus­hank­kei­ta.  Maan­käy­tön suun­nit­te­lun osana laa­di­taan usein ra­ken­nus­kan­nan in­ven­toin­ti, kult­tuu­ri­mai­se­ma-ana­lyy­si tai ar­keo­lo­gi­nen tut­ki­mus, riip­puen koh­teen luon­tees­ta. Laa­jat in­ven­toin­nit edel­lyt­tä­vät aina ar­kis­to- ja kir­jal­li­suus­tut­ki­mus­ta läh­tö­tie­to­jen sel­vit­tä­mi­sek­si.

Laadimme yleiskaavoituksen tarpeeseen uusia inventointeja ja päivitämme vanhoja. Päivityksissä tuomme ole­mas­sa ole­van tie­don säh­köi­seen ja hal­lit­ta­vaan muo­toon, ja tuotamme uutta tie­toa koh­tei­den ny­ky­ti­las­ta. Inventoinnin yhteydessä on usein tarve teettää kult­tuu­riym­pä­ris­tö­sel­vi­tys, jossa on esitetty ra­port­ti­muo­dos­sa miten tie­tyt ko­ko­nai­suu­det ovat ra­ken­tu­neet.

Arkeologisten kohteiden inventointi on tärkeä osa maankäytön suunnittelua. Laki määrää yleisen maankäyttöhankkeen tai kaavoituksen suunnittelijan selvittämään suunnitelman vaikutukset tunnettuihin muinaisjäännöksiin. Inventointi tarkoittaa tietyn alueen systemaattista läpikäyntiä tai aikaisemman inventoinnin päivitystä. Maastossa tarkastetaan tunnetut muinaisjäännökset ja kartoitetaan ennestään tuntemattomia kohteita. Muinaisjäännösten kartoittaminen ja menettelytapojen selvittäminen hankkeen aikaisessa vaiheessa vähentää kaavoitus- ja rakentamisvaiheen aikatauluriskiä.

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö­sel­vi­tyk­sen, kult­tuu­ri­mai­se­man ana­lyy­sin ja muinaisjäännösinventoinnin laa­ti­mi­nen osana samaa teh­tä­vän­an­toa on te­ho­kas­ta: arkisto­ ja kir­jal­li­suus­tut­ki­mus teh­dään vain ker­ran ja in­ven­toi­jam­me ja­ka­vat hank­ki­man­sa tie­dot. Sisältö tuotetaan hyö­dyn­täen tie­to­kan­to­ja ja julkaistaan joko digitaalisesti tai pe­rin­tei­ses­ti print­ti­nä. Nettiversio op­ti­moi­daan mo­bii­li­lait­teil­le niin, että tieto on helposti saa­ta­vil­la myös kentällä.

Arkeologiset kenttäpalvelut

Jos hankealueella on tunnettu muinaisjäännöskohde, voimme yhdessä hankkeen toteuttajan ja museoviranomaisten kanssa etsiä ratkaisua kiinteistökehityksen ja suojelun  tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Osallistumme viranomaisneuvotteluihin ja laadimme tarvittavat hakemukset. Osa muinaismuistolain suojaamista muinaisjäännöksistä on sellaisia, että niiden suojelu voidaan lakkauttaa riittävien kaivaustutkimusten jälkeen. Tutkimuksen laajuuden selvittämiseksi tehdään yleensä esitutkimus, joissa selvitetään muinaisjäännöskohteen laajuutta, säilyneisyyttä ja tarkempaa luonnetta. Vasta tämän perusteella määritellään lopullinen tutkimustarve.

Koska kaivaus tuhoaa tutkimuskohteensa, on se dokumentoitava huolellisesti. Kiinnitämme huomiota työn etenemisen suunnitteluun ja seurantaan, sekä yhteydenpitoon tilaajan ja viranomaisten kanssa. Laadimme tilaajalle raportit säännöllisin väliajoin. Näin varmistumme siitä, että hanke pysyy osaltamme aikataulussa. Kaivamisen, kartoittamisen, valokuvadokumentaation ja löytöjen tallettamisen lisäksi tutkimuksiin kuuluu kenttätöiden jälkeen suoritettavia analyysejä, kuten hiiltyneiden kasvinosien tunnistaminen, luuaineiston lajimääritys ja kentällä otettujen näytteiden ajoittaminen. Olemme verkostoituneet alan muiden erityisosaajien kanssa ja hoidamme tutkimuksen kaikki vaiheet alusta loppuun. Koska ymmärrämme sekä muinaisjäännöksiä koskevaa lainsäädäntöä ja kaavoitushankkeiden etenemistä, voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin maankäyttöhankkeiden eri vaiheissa.

Konsultointi

Ark-­byroo on eteen­päin kat­so­va ark­ki­teh­ti­toi­mis­to, joka on vuo­sien saa­tos­sa laa­jen­ta­nut osaa­mis­taan yhä kat­ta­vam­paan toi­min­taan Suo­men kiin­teis­tö­alal­la. Mo­nia­lai­nen tii­mim­me mahdol­listaa asian­tun­te­van ja luo­van nä­kö­kul­man eri­lai­siin ra­ken­nusa­lan haas­tei­siin. Ha­luam­me tar­jo­ta asiak­kaal­le pa­ras­ta mah­dol­lis­ta tukea hänen hank­kei­siin­sa olipa  kyse  kan­sain­vä­li­ses­tä or­ga­ni­saa­tios­ta tai  pie­nem­mäs­tä  yk­sit­täi­ses­tä toi­mi­jas­ta.

Tuemme yksityisiä asiakkaitamme vaikeissakin rakennussuojeluhankkeissa pyrkimyksenä saada aikaan tasapainoisia ratkaisuja, johon eri osapuolet ovat tyytyväisiä. Konsultoimme rakennussuojelun asiantuntijoina kaavoitus-, täydennysrakentamis-, muutos- ja korjaushankkeita.

Suunnittelu & viestintä

Viestinta ilmakuva paimion parantola

Viestinnän merkitys korostuu kaavoitus- ja rakennushankkeissa. Tuotamme napakasti toimitettuja ja visuaalisesti hallittuja raportteja eri formaateissa. Tuotamme sisältöä suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi.

Arkkitehtisuunnittelu

Tar­joam­me kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen arkkitehti-­ ja pää­suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­ta – referenssikoh­teisiimme kuu­luu niin suo­jel­tu­jen puu­ra­ken­nus­ten muutos­ ja kor­jaus­suun­nit­te­lua kuin ele­ment­ti­ta­lo­jen pe­rus­pa­ran­ta­mis­ta. So­vel­lam­me kon­sult­ti­toi­min­nas­sa RALA:n auditoimaa laatujärjes­telmämalliamme si­säis­ten että ul­kois­ten työs­ken­te­ly­pro­ses­sien te­hos­ta­mi­sek­si. Ark-byroo osallistuu alansa kehittämiseen ja on ATL:n jäsentoimisto. Henkilöstöllämme on arkkitehtisuunnittelun, korjausrakentamisen ja pääsuunnittelun FISE-pätevyyksiä. Meil­lä on val­mius tieto­mallintamiseen. Ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­sa käy­täm­me Archicad-­ohjelmaa. Arkkitehteina pyrimme tuottamaan asiakkaillemme sopivia suunnittelupalveluita sujuvasti.

Käyttötarkoituksen muutokset

Lii­ke­ti­lo­jen ja –kiin­teis­töi­den muu­tos huo­neis­tok­si on voi­mis­tu­va tren­di pääkaupunkiseu­dulla. Jois­sa­kin on kyse al­ku­pe­räi­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­ses­ta, kun taas toisi­naan on kyse uu­des­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta. Jäl­kim­mäi­ses­sä ta­pauk­ses­sa suun­ni­tel­man edel­ly­te­tään läh­tö­koh­tai­ses­ti vas­taa­van ny­ky­nor­me­ja kun taas pa­laut­ta­mis­pro­ses­seis­sa ra­ken­nus­val­von­ta voi hy­väk­syä ra­ken­nusa­jan­koh­dal­le tyy­pil­li­siä rat­kai­su­ja vaik­ka­pa kylpy­huo­ne­ti­lo­jen mi­toi­tuk­ses­sa.

Yksittäisen huo­neis­ton käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muut­ta­mi­nen edel­lyt­tää lähes poikkeuksetta fyy­sis­tä muu­tos­ta sekä asema­kaavamääräyksiin paneutumista. Usein myös yh­tiö­jär­jes­tys­tä on muu­tet­ta­va, mikä on hallinnollinen prosessi. Ark­-byroolla on ju­ri­dis­ta osaa­mis­ta ja se voi ede­saut­taa muu­tok­sen toteuttamista kokonaisvaltaisesti.

Viestintä arkkitehtuurissa

Viestinnän merkitys korostuu kaavoitus­ ja rakennushankkeissa. Tuotamme napakasti toimi­tettuja ja visuaalisesti hallittuja raportteja eri formaateissa. Tuotamme sisältöä suomen ja ruotsin  lisäksi  myös englanniksi.

Tutkijalasiemme takaa löytyy myös luova puoli: hyödynnämme toiminnassamme eri vies­ tinnän  välineitä   kuten   verkkosivusuunnittelua, sisällöntuottoa  tai   valokuvausta.   Video­ ja kuvapankkimme kattaakin Pohjoismaiden kiinnostavimmat arkkitehtuurikohteet niin maasta  kuin  ilmasta käsin.

Historiikit

Täyttääkö asunto-osakeyhtiönne tasavuosia? Laadukkaasti toimitettu, kuvitettu ja taitettu juh­la­kir­ja on osakkaiden yhteisen ylpeyden aihe. Napakkaan historiikkiin on koottu ra­ken­nuk­sen ta­ri­nat ja van­hat va­lo­ku­vat, jotka vah­vis­ta­vat pai­kan iden­ti­teet­tiä. Edus­ta­valla jul­kai­sulla ja ih­mis­ten mie­li­ku­via vir­kis­tä­mäl­lä voi­daan lisätä kiinteistön uutisarvoa ja kiinnostavuutta. Hyvät tarinat myyvät. Historiikki voi olla paitsi perinteinen kirja myös nettisivu, jonka tarinoita asukkaat voivat jatkaa. Lue lisää

X

Ota yhteyttä

Kerro meille projektistasi seuraavissa kohdissa tai lähetä suoraan viesti osoitteeseen info@arkbyroo.fi.

Lähetä Viesti
Nimi

Sähköposti*

Organisaatio

Puhelin

Viesti*

Sijainti
X

Ota yhteyttä

Kerro meille projektistasi seuraavissa kohdissa tai lähetä suoraan viesti osoitteeseen info@arkbyroo.fi.

Lähetä Viesti
Nimi

Sähköposti*

Organisaatio

Puhelin

Viesti*

Sijainti